algemene voorwaarden

Deze voorwaarden regelen de uitvoering van alle bestellingen bij KurtGoossens.com/Wolves and Warriors/ Warrior Queens/Freedom Warrior/Warrior Brotherhood/Wasabi Group bvba – BE 0826.760.296 in 2970 Schilde – RPR Antwerpen.
Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de klant/opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

1. Onze filosofie

Aangezien:
– onze zaakvoerder Kurt Goossens steeds op basis van vertrouwen werkt
– hij een broertje dood heeft aan regels en administratie
– hij het liefst zonder algemene voorwaarden zou werken
worden onderstaande voorwaarden slechts dan toegepast wanneer het vertrouwen geschonden wordt. Kurt stelt mensen boven regels. Wanneer een situatie het inroepen van onderstaande algemene voorwaarden noodzaakt, wordt dat door hem dan ook als een persoonlijk falen beschouwd. Gelukkig is dit quasi nog nooit nodig gebleken en is de laatste keer dat er naar deze algemene voorwaarden moest worden verwezen ondertussen al ettelijke jaren geleden….

Daarom kort samengevat:

  • een engagement is een engagement. Wij engageren ons voor een topervaring. En wanneer jij je registreert verwachten we dat je ook deelneemt. Want enkel door aktie verandert er iets in je leven en werken. Zonder daadkracht geen succes.
  • je plaats wordt pas definitief gereserveerd na ontvangst van betaling
  • niet betaald = geen toegang
  • niet tevreden = geld terug (met uitzondering van gemaakte kosten zoals catering, materiaal, hotel etc en op voorwaarde dat je dit tijdens het event/seminarie/opleiding… aangeeft aan de organisatie (*1))

2. Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud, data) op de website of andere publicaties.

3. Auteursrechten

Het cursusmateriaal, video’s, presentaties, (digitale) boeken, publicaties, blogposts  en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de auteur(s).

4. Annulatie

4.1 Inschrijvingen voor opleidingen/projecten en adviestrajecten zijn bindend.

4.2 Voor seminaries/workshops/events/opleidingen met een maximumduur van 1 dag én georganiseerd in België, kan je evenwel kosteloos annuleren ten laatste 21 dagen voor aanvang van het seminarie/opleiding/event. Bij annulatie minder dan 21 dagen voor aanvang van het seminarie/opleiding/event is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulatie minder dan 7 dagen voor aanvang van het seminarie/opleiding/event is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

4.3 Voor seminaries/workshops/events/opleidingen met een duur van meer dan 1 dag én georganiseerd in België, kan je evenwel kosteloos annuleren ten laatste 30 dagen voor aanvang van het seminarie/opleiding/event. Bij annulatie minder dan 30 dagen voor aanvang van het seminarie/opleiding/event is 50% van het inschrijvingsgeld/factuurbedrag verschuldigd. Bij annulatie minder dan 7 dagen voor aanvang van het seminarie/opleiding/event is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

4.4 Bij niet-opdagen zonder verwittiging is steeds 100% van het inschrijvingsgeld/factuurbedrag verschuldigd.
Annuleren kan per mail, SMS, tekstbericht of schriftelijk maar is enkel geldig na ontvangstbevestiging van ons.

4.5 Bijzondere voorwaarden voor annulatie van opleidingen in het buitenland.

4.5.1 Inschrijvingen voor opleidingen/projecten in het buitenland zijn steeds bindend.
Wij gaan een engagement aan om jou een topervaring te bieden. Wij verwachten daarom een even sterk engagement van jou als deelnemer eens je bent ingeschreven. Consequent en consistent zijn is van levensbelang voor ondernemers en leidinggevenden.

4.5.2 Het saldo van reeds betaalde opleidingen en/of adviestrajecten zal, bij annulatie door de klant, worden omgezet in een tegoed (na aftrek van reeds gemaakte kosten en verloren inkomsten) voor een volgende gelijkaardige opleiding en/of adviestraject.

4.5.3 Dit tegoed is op te nemen voor het einde van het jaar volgend op het jaar waarin het event/seminarie plaatsvond tenzij anders overeengekomen met ons (*2).

Dit artikel 4 is noodzakelijk en verantwoord aangezien wij steeds ruim op voorhand onze activiteiten organiseren, vaak op maat van de klant en zijn deelnemers. Bovendien blokkeren we de nodige tijd, mensen en middelen voor de organisatie van onze programma’s die wij ingeval van annulering niet meer kunnen valoriseren voor andere activiteiten.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Je plaats is pas definitief gegarandeerd na betaling van de volledige kostprijs.

5.2 Deelname aan onze seminaries/workshops/events/opleidingen zonder voorafgaandelijke betaling van de volledige kostprijs niet mogelijk.

5.3 Alle facturen zijn binnen de 15 dagen na factuurdatum te betalen.

5.4 Een (gedeeltelijke) betaling via de KMO-portefeuille of het gebruik van een andere subsidiemaatregel kan nooit een reden zijn om een laattijdige betaling te verantwoorden.
Het niet toekennen van subsidies heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de klant.

5.5 Bij laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt het totaalbedrag van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van €100.
Vanaf de vervaldatum worden er tevens verwijlintresten gerekend aan 1,5% per maand.

5.6 Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst onmiddellijk en éénzijdig te beëindigen.

6. Heirkracht/Overmacht/Inspanningsverbintenis

6.1 KurtGoossens.com/Wolves and Warriors/Brotherhood/Wasabi Group bvba gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestelde opleidingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien de opleidingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen. Voor projecten en andere opdrachten gaan we geen resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis aan.

6.2 Bij annulatie door KurtGoossens.com/Wolves and Warriors/Brotherhood/Wasabi Group bvba zal het reeds betaalde bedrag als tegoed voor een volgende opleiding/adviestraject worden aangewend. Reeds gemaakte en bewezen reiskosten worden -bij annulatie op initiatief van KurtGoossens.com/Wolves and Warriors/Wasabi Group bvba- door ons vergoed tot een maximum bedrag van €400 per deelnemer, ten belope van het bewezen bedrag.

Tot op heden hebben 100% van al onze events plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat we dit track record willen behouden.

7. Schade en kwetsuren

KurtGoossens.com/Wolves and Warriors/Wasabi Group bvba is niet verantwoordelijk voor lichamelijke kwetsuren. Deelnemers aan onze opleidingen/seminaries/evenementen verklaren door inschrijving afstand van verhaal te doen ten opzichte van Wasabi Group bvba, haar zaakvoerders en eventuele onderaannemers. Hetzelfde geldt voor verlies van data of schade aan computers, servers, smartphones, tablets of andere hardware in het bedrijf of voor schade aan voertuigen, kledij, schoenen, brillen, horloges of alle andere accessoires en bezittingen.

In onze deelnameprijzen zit geen annulatieverzekering, geen reisbijstandsverzekering, geen verzekering alle risico’s.
Deelnemers worden geacht in goede fysieke en mentale conditie te zijn. Gebruik van drugs, alcohol en alle andere middelen (waaronder medicijnen) die het gedrag/inschattingsvermogen/bewustzijnsniveau kunnen verstoren zijn verboden tijdens onze activiteiten.
Elke deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn verplaatsingen, zijn bagage en de activiteiten waaraan hij verkiest deel te nemen. Deelnemers verklaren zich bewust te zijn van de risico’s die deelname aan onze activiteiten met zich meebrengen.

8. Foto en video

Voor promotionele doeleinden kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt. Deze worden desgewenst (al dan niet kosteloos of tegen auteursvergoeding) ter beschikking van de deelnemers gesteld. Door deelname wordt toestemming verleend voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor marketingacties en promotionele doeleinden.
Door deelname verklaar je je eveneens akkoord met onze privacy policy.
Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van beeldmateriaal of tegen het gebruik van naam en/of bedrijfsnaam volstaat een korte melding aan de organisatie. We gebruiken dan geen individueel beeldmateriaal van jou of zonder vermelding van naam/bedrijfsnaam.

9. Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

10. toevoegingen, aanvullingen en wijzingen aan deze online versie:

(*1) toevoeging 01/11/19 na tenminste 75% van het seminarie/event te hebben bijgewoond

(*2) “binnen de 24 maanden” werd vervangen door “voor het einde van het jaar volgend op het jaar waarin het event/seminarie plaatsvond”.