Privacy policy

Deze website is eigendom van Wasabi Group bvba, BTW BE 0826.760.296 uit Schilde, RPR Antwerpen.

Wasabi Group hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wasabi zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, etcetera. Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Wasabi heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. We werken vanuit de principes van  privacy by design en privacy by default.

Wanneer bijkomende gegevens gevraagd worden vermelden we steeds waarom we deze nodig hebben. Niet-limitatieve voorbeelden zijn: bijkomende gegevens voor de subsidie van de KMO-portefeuille, extra identiteitsgegevens voor het boeken van vliegtuigtickets en reserveren van hotelkamers etc…

Je hebt steeds een wettelijk recht om jouw persoonsgegevens in te kijken, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wasabi Group bvba verbindt er zich toe binnen de 30 dagen aan je verzoek gevolg te geven.

Informatie over cookies op deze website vind je hier.

Indien jouw persoonlijke gegevens niet correct verwerkt worden kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.